Google
 

Friday, June 19, 2009

امیدوار به بهترین در ایران

زمانی که در این دوره از وقایع انسانی آن را برای مردم لازم می شود که خودشان را از یوغ استبداد دینی و آزاد ، جهان را به نفس خود
را نگه دارد.

(من نیز امیدوار است که گوگل "فارسی - آلفا" خدمات ترجمه آثار بسیار خوب!)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home